مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Super Plano - Um plano super, perfeito para qualquer tipo de website.

Este plano contém:
Espaço em Disco: 1GB
Tráfego de Dados Mensal: 1TB
Contas de Email: 10
Contas FTP: 05
Banco de Dados: 05
Sub-Domínios: 05
Domínios Estacionados: 05

Precisa de mais espaço em disco ou mais tráfego de dados? Cada 1GB extra custa apenas 19 Reais e lhe será cobrado na fatura seguinte quando utilizar.

Plano Top - Plano que atende websites profissionais
Ganhe o registro do novo domínio pagando anualmente.
Você economiza 60 Reais com a Brasil Hosting.


Espaço em Disco: 3GB
Tráfego de Dados Mensal: 10TB
Contas de Email: 30
Contas FTP: 10
Banco de Dados: 10
Sub-Domínios: 10
Domínios Estacionados: 05


Precisa de mais espaço em disco ou mais tráfego de dados? Cada 1GB extra custa apenas 19 Reais e lhe será cobrado na fatura seguinte quando utilizar.

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.215.185.97) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution